Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website van Bolier (“Website”). Deze Website en alle inhoud op de Website zijn het eigendom van en worden beheerd door Bolier met hoofdvestiging op het adres Grevelingenweg 21, 3313 LB Dordrecht, Nederland.

Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan je wordt aangeboden (de “Informatie”).

Door het bezoek en gebruik van deze Website stem je in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door Bolier. De gewijzigde of aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website. Gebruikers van de Website worden geadviseerd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te lezen voor eventuele wijzigingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst vastgesteld op 1 januari 2022.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden aangeboden en behelst geen adviezen of aanbevelingen. Bolier zal naar alle redelijkheid de Informatie op deze Website en de inhoud ervan juist en actueel houden, maar geeft geen garantie dat de Website of de Informatie of beide vrij zijn van fouten, defecten, malware, virussen of dat de Website of de Informatie of beide juist, volledig en actueel zijn.

Bolier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid of ontoereikendheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het resultaat is van enige vorm van bewust wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van Bolier of diens leidinggevende medewerkers.

Bolier kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik van) van elektronische communicatievormen al dan niet in relatie tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot schade die het gevolg is van storing of vertraging in levering van elektronische communicaties, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door externe partijen of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicaties en de overdracht van virussen.

Privacyverklaring

Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacyverklaring van Bolier. De Gebruiksvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan het Privacyverklaring van Bolier, zoals geplaatst op deze Website.

Gelinkte sites

Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden. Bolier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. De Privacyverklaring van Bolier is niet van toepassing op enige verwerking van jouw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van Bolier. Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externe internetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andere internetsite of enig ander gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bolier.

“Bolier®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerde handelsmerken van Bolier, Pon Holdings B.V. of de aan haar verbonden ondernemingen.


Ongevraagde ideeën

Als je ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naar Bolier verstuurt, dan is het Bolier toegestaan om dergelijke materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij Bolier niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen.
Hiermee vrijwaar en stel je Bolier schadeloos met betrekking tot alle maatregelen, claims en aansprakelijkheden die worden berokkend, geleden of behouden door Bolier als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen als zijnde een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van enige externe partij of anderszins onwettig ten opzichte van een externe partij.

Nietigheid

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de validiteit van het restant van deze Gebruiksvoorwaarden aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een daarop zoveel mogelijk gelijkende (niet-nietige) bepaling.


Van toepassing zijnde wet en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing . Alle geschillen die ontstaan over of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam , Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders aangeven.

Je gegevens zijn succesvol verstuurd

We gaan voor je aan de slag!